JAKOŚĆ CZY CENA? - SEMINARIUM O USŁUGACH SPOŁECZNYCH

16.05.2017
JAKOŚĆ CZY CENA? - SEMINARIUM O USŁUGACH SPOŁECZNYCH
Przed nami kolejne seminarium dotyczące współpracy międzysektorowej w świadczeniu usług społecznych. Część samorządów zleca organizacjom pozarządowym różnego rodzaju usługi społeczne - dlaczego?, jak to wygląda w praktyce?, jakie są doświadczenia organizacji, a jakie samorządów? Zapraszamy do dyskusji. Seminarium jest organizowane przez Stowarzyszenie ESWIP oraz Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce, na kanwie której organizowany jest cykl seminariów, jako drugi cel stawia podniesienie jakości życia wszystkich obywateli. Stwierdza, że ta jakość życia powinna być podnoszona między innymi przez świadczenie usług społecznych przez organizacje pozarządowe.  "Jedną z podstawowych funkcji sektora pozarządowego stanowi świadczenie usług. Zgodnie z zasadą subsydiarności (pomocniczości) obywatele, i tworzone przez nich organizacje, powinni – w miarę możliwości – sami zaspokajać własne potrzeby i realizować stawiane sobie cele. Podejmowane działania powinny także zmierzać do podnoszenia jakości życia tych, którzy mają utrudniony dostęp do dóbr i usług. Chodzi o to, by organizacje działały na rzecz zwiększania wpływu obywateli na ich własne życie i poczucia odpowiedzialności za nie, a także zmniejszania skali wykluczenia społecznego, rozumianego nie tylko w wymiarze socjalnym, ale przede wszystkim jako brak lub ograniczenie możliwości korzystania z praw i wolności obywatelskich".

Raport z badania stanu sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim stwierdza, że samorządy naszego województwa przekazują w skali kraju najmniej środków finansowych dla organizacji pozarządowych. Skoro nasze województwo jest najbiedniejsze w kraju, to autorzy raportu rekomendują, aby planowanie programów współpracy samorządów z organizacjami było prowadzone przy uwzględnieniu wsparcia obszarów szczególnie „ubogich” w zakresie realizacji polityk społecznych.

Podczas seminarium wysłuchamy Beaty Wachniewskiej-Mazurek ze Stowarzyszenia ESWIP, szefowej Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego, która przedstawi wyniki raportu; dr Katarzyna Białobrzeska, Dyrektor Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych przy Federacji Organizacji Socjalnych FOSa omówi potrzebę holistycznego podejścia do usług społecznych oraz zagadnienie zadań publicznych i włączenia społecznego; natomiast Bartłomiej Głuszak, Prezes Zarządu Federacji Organizacji Socjalnych FOSa oraz Elżbieta Skaskiewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie przedsatwią swoje refleksje dotyczące działań na rzecz włączenia społecznego. W drugiej części odbędzie się dyskusja dotycząca tematyki seminarium prowadzona przez Arkadiusza Jachimowicza z ESWIP.

Seminarium odbędzie się 31. maja (środa) w godz. 11.30-14.20 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Zapraszamy przedstawicieli samorządów, ośrodków pomocy społecznej, organizacji, studentów, dziennikarzy.

W załączeniu zaproszenie oraz program seminarium.