Regulamin

Regulamin platformy internetowej Targes.pl

 

 

Regulamin:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Korzystanie z platformy
 4. Rejestracja na stronie
 5. Zamieszczanie ofert
 6. Prawa i obowiązki administratora.
 7. Prawa i obowiązki Oferentów
 8. Prywatność i poufność
 9. Postanowienia końcowe

 

Załączniki do regulaminu

 1. Polityka prywatności.
 2. Przedmioty i usługi zabronione.
 3. Zasady dotyczące tworzenia opisu, umieszczania zdjęć przez sprzedających.

 

 1. Postanowienia ogólne

1. Targes.pl jest platformą internetową, powstałą w celach pośrednictwa sprzedaży pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego, a klientami (osobami zainteresowanymi kupnem produktu lub usługi wybranego podmiotu). Platforma ma na celu promocję produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne z Warmii i Mazur.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej targes.pl.

 

 1. Definicje

1. Targes.pl - platforma internetowa o charakterze otwartym funkcjonująca on-line pod adresem internetowym www.targes.pl, utrzymywana przez administratora.

2. Administrator - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000001316 NIP 5781091298, REGON 170301592, prowadzący platformę targes.pl.

3. Ogłoszenie – sporządzone przez sprzedającego, dotyczy sprzedaży produktów i usług.

4. Oferta - produkt, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem zakupu.

5. Konto -  prowadzone dla Użytkownika przez Platformę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy.

6. Oferent – podmiot ekonomii społecznej prezentujący swoją ofertę lub oferty na platformie targes.pl.

 

 1. Korzystanie z platformy

1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności targes.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, posiadanie dostępu do poczty elektronicznej oraz włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Niniejszy regulamin zabrania dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. Ogłoszenie wstawia oferent, który samodzielnie ustala jego treść, lub administrator strony.  Treść ogłoszenia jest poglądowym opisem.

4. Ogłoszenie widoczne jest dla wszystkich użytkowników Internetu. Widoczne są również dane przedsiębiorstwa tj. nazwa, nr. Telefonu, Kontakt e-mailowy z oferentem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego wraz z ogłoszeniem.

5.  Za zamieszczanie treści (również zdjęcia) odpowiedzialny jest oferent, gwarantuje on że informacje zamieszczone w ogłoszeniu nie naruszają praw Administratora, Regulaminu a w szczególności praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

6. Treść ogłoszenia w jasny sposób powinna nawiązywać do oferty, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie.

 

 1. Rejestracja na stronie

1. W celu prawidłowej rejestracji Oferent powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w targes.pl (login) oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę przedsiębiorstwa, adres jego siedziby, numer NIP oraz opcjonalnie inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym.

2. W wyniku prawidłowej rejestracji Administrator tworzy dla Oferenta Konto przypisane do loginu. Oferent uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w targes.pl loginu i hasła (logowanie).

3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane określone niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych w trakcie korzystania z usług Serwisu.

4. Oferent w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych Administratora, na warunkach określonych w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Oferenta będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Oferentów targes.pl.

6. Zabrania się korzystania z kont innych Oferentów oraz odstępowania swojego konta innym osobom bez wyraźnej zgody potwierdzonej pisemnie.

7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Oferenta dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zamieszczanie ofert 

1. Aby zamieścić ogłoszenie na stronie targes.pl należy :

- zarejestrować się na platformie,

- wypełnić formularz dostępny na stronie, umieścić w nim treść, zdjęcia produktu\usługi, logo przedsiębiorstwa,

- dokonać aktywacji ogłoszenia.

2. Emisja ogłoszenia na portalu rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.

3. Za pomocą formularza, oferent może umieścić  zdjęcia w liczbie i formacie określonym w formularzu.

4. Ofertę należy zamieścić w języku polskim.

 

 1. Prawa i obowiązki administratora

1. Administrator może zablokować Konto Oferenta, a nawet  usunąć  w przypadku, gdy Oferent narusza niniejszy regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2. Administrator może usuwać Wiadomości przekazywane za pomocą targes.pl, jeżeli ich treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię targes.pl bądź innego Oferenta.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Oferentów w ramach platformy targes.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność sprzedawanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Oferentów, możliwość zawierania umów przez Sprzedających, wypłacalność Kupujących. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

4. Administrator nie sprawdza oferowanych Towarów, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości,  o czym informuje Oferenta.

5. W przypadku, gdy działania Oferenta naruszają postanowienia Regulaminu Administrator ma prawo:

- udzielić Oferentowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

- ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Oferenta w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach targes.pl,

- uzależnić korzystanie z targes.pl od usunięcia skutków dokonanych naruszeń i zaniechania dalszych naruszeń,

- zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto tego Oferenta.

6. Niezależnie od skorzystania przez Administratora z opisanych w lit f uprawnień Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z korzystaniem z usług targes.pl, w szczególności chodzi o odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora lub innych Użytkowników.

7. W przypadku zawieszenia Konta Oferent posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Administratora i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Administratora w ramach targes.pl.

8. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta.

 

 1. Prawa i obowiązki Oferentów

1. Aby wystawić Towar, Oferent powinien stworzyć jego opis. W tym celu Oferent  powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie targes.pl formularz: Oferty - dane do zamówienia Tworząc opis.

2. Oferent w momencie wystawiania oferty, związany jest treścią opisu transakcji w momencie upublicznienia oferty w Targes.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i nie jest z nimi w żaden sposób związany.

3. Okres związania ofertą w przypadku oferty „Usług” związany jest z wybranym przez Oferenta okresu abonamentowego.

4. Okres związania oferty w przypadku oferty  „Towarów” wynosi 6 miesięcy od daty publikacji z możliwością jej przedłużenia, na kolejne 6 miesięcy, po uprzednim złożenie pisemnej deklaracji jej przedłużenia przesłanej na adres mailowy: kontakt@targes.pl w terminie 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem okresu związania ofertę.

5. Poprzez wystawienie Towaru Oferent oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest oferta.

6. Opis oferty powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości oferty, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis oferty powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

7. Opis oferty należy umieścić w odpowiedniej kategorii.

8. Informacje zawarte w opisie mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu oferty. Szczegółowe zasady dotyczące tworzenia opisu, zamieszczania zdjęć określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

9. Oferent zobowiązują się do niewystawiania na targes.pl ofert, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. Niezależnie od powyższego postanowienia zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych, jako zakazane w Załączniku nr  2  do Regulaminu. Oferty zakazane nie mogą być oferowane wraz z ofertami jako bezpłatny dodatek (gratis).

 

 1. Prywatność i poufność

1. Podane przez Oferentów dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

2. Zakończone oferty mogą być publikowane w subdomenie archiwum.targes.pl. Publikowane oferty mają jedynie charakter poglądowy.

 

 1. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza w jakimkolwiek zakresie praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik 1 Polityka Prywatności

Definicja Użytkownik – to podmiot ekonomii społecznej lub przedsiębiorca, korzystający z platformy targes.pl

1. Administrator platformy internetowej targes.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa i Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Administratora. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

2. Zbiór danych Użytkowników jest prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji – powołanego w ramach dział Administratora targes.pl, zgodnie z Art. 36a, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez platformę internetową targes.p.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Regulaminie jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach targes.pl. Podanie danych wymienionych w Regulaminie jest konieczne do nabycia Towarów bez uprzedniej Rejestracji. Osoby odwiedzające targes.pl mogą przeglądać zamieszczone w nim oferty dotyczące Towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi targes.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach targes.pl . W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez Administratora informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6. Dodatkowo, okazjonalnie, w celach badań i ewaluacji w drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w targes.pl Administrator zbiera od Użytkowników opinie oraz dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Administratora do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

7. Okazjonalnie w targes.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o celach marketingowych.

8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora targes.pl i za zgodą Użytkownika.

9. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług targes.pl niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator targes.pl administratorowi danych.

11. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w Regulaminie a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub też Administrator uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na targes.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

12. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu Allegro.

13. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z targes.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z targes.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

Załącznik 2 Przedmioty i usługi zabronione

Zabronione jest wystawianie w ramach Oferty następujących przedmiotów (przedmioty zakazane):

1. Przedmioty zawierające treści pornograficzne i erotyczne,

2. Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych,

3. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,

4. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną,

5. Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne,

6. Narkotyki, substancje psychotropowe, psychoaktywne środki odurzające oraz wszelkich środków określanych potocznie jako „dopalacze” ( tj. środków mieszanek i innych. Nawet jeśli sprzedający zaznacza, iż nie są to środki do spożycia np. podawane jako produkty kolekcjonerskie),

7. Napoje alkoholowe,

8. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza,

9. Organy ludzkie lub zwierzęce,

10. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,

11. Produkty podrobione (tzw. podróbki) oraz łudząco podobne, które mogą naruszać prawa osób trzecich,

12. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane,

13. Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware,

14. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje,

15. Adresy stron internetowych, informacje i porady, które nie mają charakteru usługowego,

16. Dostęp do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych,

17. Dostęp do stron erotycznych i pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach,

18. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami,

19. Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail),

20. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,

21. Wszelkie urządzenia oraz karty służące do sieciowego bądź satelitarnego odbioru radiowo-telewizyjnego,

22. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac,

23. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN,

24. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa,

25. Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji oraz miotacze gazu,

26. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów,

27. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza stroną targes.pl,

28. Wszelkich zwierząt żywych m.in. żywych zwierząt domowych,

29. Złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i złomu.

 

Załącznik 3 Zasady dotyczące tworzenia opisu, zamieszczania zdjęć przez Oferentów

1. W celu stworzenia opisu Oferty Oferent  wypełnia dostępny na stosownej stronie targes.pl formularz oferty, w którym należy w szczególności zamieścić: kategorie produktu, opis Towaru, przeznaczenie produktu oraz cenę. 

2. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu targes.pl, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.

3. Istotne treści zamieszczone w opisie Oferty powinny być prezentowane w języku polskim. Powinny one być wprowadzone w formie tekstowej. Dopuszczalne jest prezentowanie w opisie Oferty przez Oferenta  treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nienależących do Administratora), jednakże nie mogą to być treści istotne.

4. Opis Oferty musi zawierać wszystkie jego istotne cechy.

5. Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami funkcjonującej w targes.pl - w wyszukiwarce. Manipulacja słowa kluczowymi - ma miejsce wtedy, gdy Oferent wykorzystuje nieprawidłowo pewne wyrazy (nazwy marek, nazwiska i inne), aby zwiększyć popularność swojej Oferty. W opisie Oferty oraz jej nazwie niedozwolone jest umieszczanie słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania. Za manipulację uznajemy zarówno listę wyrwanych z kontekstu słów kluczowych (często pisanych tekstem w kolorze tła), jak i inne sposoby wprowadzenia do opisu nazw pokrewnych Towarów.

7. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie targes.pl lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.

8. Dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Oferty adresów stron internetowych w sytuacji, w której ze względu na specyfikę oferty, umieszczenie adresu strony internetowej jest konieczne (np. sprzedaż domen, serwisów internetowych, usług hostingowych). Poza tym dopuszczalne jest umieszczanie w opisie Oferty adresów stron internetowych (także odsyłaczy/linków), pod warunkiem jednak, że za pośrednictwem tych stron nie jest prowadzona działalność handlowa, a treść na nich prezentowana służy wyłącznie do poszerzenia informacji o wystawionym ofercie. Ponadto dozwolone jest umieszczanie w opisie Oferty adresów stron przypisanych do serwisów internetowych wchodzących w skład zasobów Administratora.

9. Dopuszczalne jest udzielanie rabatu lub oferowanie wraz z ofertą bezpłatnego dodatku (gratisu), pod warunkiem, że osoba otrzymująca rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniana w drodze losowania.

10. Elementy opisu Oferty nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W opisie Transakcji zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.

11. W przypadku wystawienia na oferty w przedsprzedaży, w opisie Oferty należy zamieścić informację o terminie realizacji zamówienia.

12. Ceny ofert oferowanych w targes.pl muszą być cenami podanymi w polskiej walucie (PLN) w wysokości brutto Zabronione jest umieszczanie przez Oferenta w opisie Oferty informacji, że cena Towaru jest ceną netto.